მიმდინარეობს საიტის განახლება!

დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

მობილობის  მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის  22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე. 

ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ დადგინდა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები:

 • დოკუმენტაციის მიღება – 10-17 თებერვალი;
 • უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების ბოლო ვადა 18 თებერვალი;
 • სტუდენტთათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და დადასტურება (თანხმობა/უარი) – 18-19 თებერვალი;
 • ჩასარიცხ პირთა  შესახებ  ბრძანების  პროექტის  მომზადება  - 20 თებერვალი.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სათანადო წესით დამოწმებული):

 • განცხადება;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის/ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ასლი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტის ასლი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);