დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

 

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სასწავლო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის  შემოდგომის   სემესტრში   სტუდენტთა მობილობის ადმინისტრირებისათვის განსაზღრულია  შესაბამისი ვადები:

ა)  სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2020 წლის 31 ივლისიდან 19 აგვისტოს   1800  სთ-მდე.

ბ) სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადებისა და   დოკუმენტაციის მიღების ვადა  2020 წლის 31 ივლისიდან   11 სექტემბრის  ჩათვლით.

გ) მობილობის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების აღიარება  2020  წლის  31 ივლისიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით.

დ) ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება და წარდგენა განათლების  მართვის  საინფორმაციო  სისტემისათვის   15 სექტემბრის ჩათვლით.

ე) სასწავლო უნივერსიტეტის   მიერ  სტუდენტთა   მობილობის  წესით  ჩარიცხვის  თაობაზე  რექტორის ბრძანების გამოცემის  ვადა  2020  წლის  16 სექტემბრის  ჩათვლით.

პორტალზე რეგისტრაციის ბმული:   https://students.emis.ge/VacancyInfo

ვაკანტური ადგილები შპს ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი

მობილობის ვადები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 

  2020 წლის 10 და 12 აპრილს ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტში ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა  თათბირები აკადემიური საბჭოს წევრების,  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებისა და პასუხისმგებელ მუშაკთა მონაწილეობით. განხილული იქნა კორონავირუსთან დაკავშირებით ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციის ფონზე დისტანციური სწავლების პროცესის დანერგვისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხები. თათბირის მონაწილეებმა ისაუბრეს იმ სამუშაოებზე, რაც ჩატარდა სასწავლო პროცესის დისტანციური ელექტრონული ფორმით შეუფერხებელი წარმართვის, შეფასების კრიტერიუმების ფორმების სრულყოფისა და სტუდენტებთან ონლაინ კავშირის  უწყვეტობის  შენარჩუნებისათვის.
აღინიშნა,რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი მზადაა სასწავლო პროცესის დასაწყებად. სათანადო ინფორმაციები მიეწოდათ სტუდენტებს.
საწავლო  პროცესი დაიწყება  13 აპრილს.

2019 წლის 26 ოქტომბერს, ბათუმში (Radisson Blu Hotel) ჩატარდა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია „ბიომედიცინის თანამედროვე გამოწვევები“.

კონფერენციაზე მოხსენებები წარმოადგინეს ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებმა და დამსაქმებლებმა, ასევე პარტნიორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა, მათ შორის, პროფესორ ვლადიმერ მარგველაშვილმა (ERO Working Group ხელმძღვანელი; საქართველოს იმპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი)

მობილობის  მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის  22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე. 

ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ დადგინდა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები:

 • დოკუმენტაციის მიღება – 10-17 თებერვალი;
 • უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების ბოლო ვადა 18 თებერვალი;
 • სტუდენტთათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და დადასტურება (თანხმობა/უარი) – 18-19 თებერვალი;
 • ჩასარიცხ პირთა  შესახებ  ბრძანების  პროექტის  მომზადება  - 20 თებერვალი.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სათანადო წესით დამოწმებული):

 • განცხადება;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის/ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ასლი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტის ასლი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილებით შპს ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტს მოეხსნა სტუდენტების მიღების შეზღუდვა.

კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისათვის ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი ატარებს რეკომენდირებულ ღონისძიებებს და აძლიერებს დისტანციური/ელექტრონული საქმიანობის კომპონენტს.

უნივერსიტეტის შენობაში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები.

აღნიშნულ პერიოდში:

სტუდენტებს, თანამშრომლებს (პროფესორებს, ლექტორებსა და ადმინისტრაციულ პერსონალს)  და ყველა სხვა დაინტერესებულ პირს შეუძლიათ განცხადება/წერილი დაწერონ ან/და ინფორმაცია გამოითხოვონ სასწავლო უნივერსიტეტისგან ელექტრონულად, მოთხოვნის გამოგზავნით მეილზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მოთხოვნის შინაარსიდან გამომდინარე, თუ წარმოიშვება დაინტერესებული პირის უნივერსიტეტში მოსვლის გადაუდებელი აუცილებლობა, უსაფრთხოების ზომების მაქსიმალური დაცვით, ვუზრუნველყოფთ შეხვედრას ინდივიდუალურ ფორმატში, წინასწარი შეთანხმებით.

ბათუმის სასწავლო  უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა  საინფორმაციო შეხვედრა გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD)-ის გაცვლითი პროგრამების შესახებ.   სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კოორდინატორმა,  ასისტენტ პროფესორმა ინგა ცინცქილაძემ კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს გააცნო  კონკურსთან  დაკავშირებული საჭირო ინფორმაცია.

ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ასოციაციას (GALAS) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

თანამშრომლობის ფარგლებში, დაიგეგმა ერთობლივი ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზება.

2019 წლის 26 ოქტომბერს ბათუმის სასწავლო  უნივერ­სიტეტის ორგანიზე­­ბით  ტარდება ბათუმის სასწავლო უნივერისტეტის პირველი  სამეცნიერო კონფერენცია -  „ბიომედიცინის თანამედროვე გამოწვევები“. კონფერენციის მიზანია ბიომედიცინის სფეროში არსებული გამოწ­ვევების გაზიარება და გაცნობა სფე­როში მოღვაწე სპეციალისტებისა და დაინტე­რე­სებულ პირთათვის. კონფერენციის განმავლობაში დაგეგმილია ლექცია-სე­მინარებისა და ვორქ­შოფის ჩატარება გამოცდილების გაზიარე­ბის მიზნით.

2019 წლის 13 სექტემბრიდან, შპს „საერთაშორისო სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტს“ შეეცვალა სახელწოდება და ეწოდა შპს „ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი“

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე:  პოპულარული  სამეცნიერო საძიებო ბაზები მედიცინაში“. ტრეინინგის განმავლობაში  სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ირინა ნაკაშიძემ განიხილა  ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიცაა:    Web of Science, Scopus, EMBASE,  Pubmed, Medscape, Dentistry and Oral Sources  და სხვა. მონაცემთა ბაზები; სამეცნიერო ჟურნალების რეიტინგის მაჩვენებლები: იმპაქტ-ფატორი და ციტირების ინდექსი; მეცნიერული პოტენციალის მაჩვენებლები, როგორიცაა ჰირშის ინდექსი. ტრეინინგს ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე:   „სამეცნიერო კვლევის მეთოდოლოგია და მონაცემთა ანალიზი  მედიცინაში“.  ტრეინინგის განმავლობაში  სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ირინა ნაკაშიძემ  განიხილა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიცაა: ნიმუშის შერჩევა, მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი; სტატისტიკური კომპიუტერული მეთოდების  გამოყენების მნიშვნელობა, მიღებული მონაცემების წარდგენის მეთოდები. ტრეინინგს   ესწრებდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.

დაფინანსდა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: ბავშვთა ასაკში გავრცელებული თანკბილვის ანომალიები და გამომწვევი რისკ ფაქტორები აჭარაში.

კვლევისმიზანია აჭარაში მცხოვრები ბავშვების თანკბილვის ფორმების, შესაბამისად პირის ღრუს ჯანმრთელობის ოპტიმიზაცია.

კვლევის ამოცანებია: 1. სტომატოლოგიური სტატუსის დადგენა; 2. თანკბილვის ანომალიების განვითარების რისკ-ფაქტორების განსაზღვრა; 3. ბავშვთა ასაკში, პირის ღრუს ჯანმრთელობის ოპტიმიზაციის გზების განსაზღვრა.

კვლევა ხოციელდება ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერით.

შპს საერთაშორისო სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის სამუშო შეხვედრები აკადმიურ და მოწვეულ პერსონალთან, საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსების განხილვის პროცესში.

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე:  „სამცნიერიო კვლევის დიზაინის ძირითადი ასპექტები მედიცინაში“.  ტრეინინგის განმავლობაში  სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ირინა ნაკაშიძემ  და ამავე უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორმა და ბსუ-ს უფროსმა მეცნიერ-თანამშრომელმა ნინო ქედელიძემ განიხილეს სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხები, საკვლევი კითხვის  სწორად ფორმულირების მნიშვნელობა,  სამეცნიერო კვლევის მეთოდოლოგია და  მასთან დაკავშირებული გამოწვევები.  ტრეინინგს ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.