დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის არჩევის წესი

პროგრამების განხორციელების შეფასების წესი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დებულება 

სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსების კონკურსის პირობები და ჩატარების წესი

სამოქმედო გეგმა

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

საფინანსო სამსახურის დებულება

საქმისწარმოების სამსახურის დებულება

სტრატეგიული დაგეგმარება და მონიტორინგი

სტუდენტთა და აკად პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულება

უნივერსიტეტის დებულება

უნივესიტეტის ეთიკის კოდექსი

უნივერსიტეტის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა

უწყვეტი განათლების ცენტრის დებულება

ფაკულტეტის დებულება

ბიბლიოთეკის სარგებლობის და საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარების წესები

ფინანსური მართვის და კონტროლის დებულება

ხარისხის უზრუნვეყოფის სამსახურის დებულება  

ბიზნეს პროცესების უზყვეტობის გეგმა

გამოცდების ჩატარების წესი

ენობრივი კომპეტენციის დადგენის ინსტრუქცია

იდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი

ინფომრაციული ტექნოლოგიების მართვისა და განვითარების პოლიტიკა

იურიდიული სამსახურის დებულება

ლოჯისტიკისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება

მიღებული განათლების აღიარების წესი